Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Zásady zpracování osobních údajů při provádění obchodní činnosti

Vážení klienti, zákazníci, dodavatelé / odběratelé, obchodní partneři,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů (zejména identifikačních a kontaktních údajů fyzických osob – zástupců/zaměstnanců a odpovědných osob obchodních partnerů, zákazníků/klientů – v rozsahu jméno, příjmení, pracovní pozice, společnost, kontaktní telefon a e-mail), správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


1. Kontaktní údaje správce:

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s., IČO: 26822105, se sídlem: U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,vložka 2739, web: https://nemocnicevalasskemezirici.agel.cz/ (dále jen „Správce“)

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Roman Kejř – bezpečnostní ředitel AGEL a.s.,

poštovní adresa: Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, telefon: +420 601 366 760, e-mail: dpo@agel.cz

3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Vedení evidence kontaktních fyzických osob – zástupců/zaměstnanců obchodních partnerů (dodavatelů, odběratelů) a zákazníků (klientů) Správce při provádění obchodní činnosti Správce / obchodního partnera

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro účely oprávněného zájmu Správce / jeho stávajících obchodních partnerů při uskutečňování odběratelsko-dodavatelských vztahů, zejména pro vedení vzájemné komunikace, vyřizování podnětů, dotazů a stížností (reklamací) zákazníků/klientů (návštěvníků internetových webových stránek) přes kontaktní formuláře, propagaci naší/Vaší obchodní společnosti a nabízení jejích výrobků a služeb ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

4. Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany:

Zpracování osobních údajů může být nezbytné kromě výše uvedeného účelu i pro účely dalších oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s možností uplatňovat formou přímého marketingu elektronickými prostředky nabídku obdobných služeb a zboží stávajících zákazníkům/klientům, jakož i s možností uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z poskytnutých služeb a dodávek zboží, včetně možnosti manuálního či automatického ověřování/vyhodnocování kreditního rizika/bonity či platební morálky obchodního partnera a hodnocení platební schopnosti obchodního partnera prostřednictvím registrů (informačních databází) evidujících záznamy o jeho závazcích, a to po dobu přípravy a trvání smluvního vztahu mezi obchodním partnerem a Správcem.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

  • určení zaměstnanci Správce,
  • státní orgány a další subjekty na základě jiných právních předpisů,
  • subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

6. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje kontaktních fyzických osob – zástupců/zaměstnanců obchodních partnerů a zákazníků/klientů jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, než budou všechna práva a povinnosti z realizovaných odběratelsko-dodavatelských vztahů vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo po dobu, po kterou bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později.

8. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

  • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody).
  • Máte právo na omezení zpracování.
  • Máte právo vznést námitku proti zpracování.
  • Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů.
  • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

9. Poučení k Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:

Poskytování Vašich osobních údajů Správci v rámci komunikace se Správcem nebo nabídky/poptávky zboží nebo služeb je vždy dobrovolné a pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci odběratelsko-dodavatelského vztahu. Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu neumožní Vám nebo Vašim společnostem navázat odběratelsko-dodavatelský vztah se Správcem.