Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

O nemocnici

Oznamování (Whistleblowing)

Ve Skupině AGEL je zavedena Politika oznamování protiprávního jednání, vnitřní oznamovací systém (Whistleblowing) v rámci Criminal Compliance Programu Skupiny AGEL. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznamovat možné protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v pracovním kontextu, a které má znaky trestného činu, přestupku, porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech uvedených v zákoně o ochraně oznamovatelů (například v oblasti zadávání veřejných zakázek, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů nebo ochrany finančních zájmů Evropské unie a další).

Oznámení lze podat

 • elektronicky na oznameni@nvm.agel.cz
 • písemně v listinné podobě
  na adresu Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s., U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí. Obálka musí být označena slovy „Neotvírat – k rukám příslušné osoby - Hlavní sestry.“
 • telefonicky na čísle +420 724 088 863
  v pracovní dny v pracovní době od 8 do 15 hod.
 • osobně
  po předchozí dohodě s příslušnou osobou Hlavní sestrou ,tel. +420 724 088 863.

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Není vyloučena možnost podat oznámení anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Není vyloučeno přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává závislou práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Z oznámení jsou vyloučeny některé typy zákonem chráněných informací. Nelze podat oznámení, které by obsahovalo

 • informace podléhající tajemství právnických nebo zdravotnických profesí,
 • informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem ČR,
 • informace o činnosti zpravodajských služeb,
 • utajované informace,
 • informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení

a další zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti, by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.