Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

Odborná veřejnost

Rozvoj odborných kompetencí zaměřený na syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění):

 

Název zakázky:

Rozvoj odborných kompetencí zaměřený na syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):

Služba

Datum vyhlášení zakázky:

26.9.2014

Název programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.00/B1.00003

Název projektu:

Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II

Název / obchodní firma zadavatele:

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Sídlo zadavatele:

U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:

MUDr. Martin Hrabovský, +420 724 238 965,martin.hrabovsky@nvm.agel.cz

 

MUDr. Ludvík Dobeš, +420 724 622 953, ludvik.dobes@nvm.agel.cz

 

IČ zadavatele:

26822105

DIČ zadavatele:

CZ26822105

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:

Ing. Dagmar Limberská, 724 622 981, dasa.limberska@nvm.agel.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

7.10.2014, 15:00 hod.

Místo pro podávání nabídek:

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Přednášková činnost a praktický nácvik v dané problematice (zvládání akutního, chronického stresu,  syndrom vyhoření a příčiny jeho vzniku, fáze syndromu vyhoření, specifické zdroje syndromu vyhoření, prevence – různé roviny péče o sebe, nárys zvládání syndromu vyhoření, zásady duševní hygieny, nácvik relaxačních metod).

Rozsah vyučovacích hodin: 88 hodin (8 hodin na 1 skupinu). 1 vyučovací  hodina = 60 minut.

Počet zapojených zaměstnanců: 119 osob ( 11 skupin). Skupiny budou členěny dle profesí na lékaře, zdravotnické pracovníky – nelékaře, managment a nižší zdravotnický personál.  

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):

374.850 Kč

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Prosinec 2014  - duben 2015, 5 měsíců, 11 skupin celkem  (8 hodin 1 skupina)

Místo dodání / převzetí plnění:

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí

Hodnotící kritéria:

  • Nabídková cena – 50%

 

Metoda pro hodnocení kritéria:

 

 

            Nejvýhodnější nabídka

            tzn. nejnižší cena

100 x   ----------------------------------    x váha vyjádřená v %

            cena  hodnocené nabídky 

 

 

 

  • Obsah přednášek a materiály pro posluchače  - 50%

 

Metoda hodnocení kritéria

 

Použije se bodová stupnice 1 až 100. Nejvýhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním body odpovídající porovnání s nejvýhodnější nabídkou.

 

Počet bodů hodnocené nabídky x. váha vyjádřená v %

 

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnotících kritérii se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za výše uvedená kritéria nejvíce bodů je nabídkou vítěznou.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

  • Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny  daňové nedoplatky a to jak v České republice, tak v zemi sídla , místa podnikání či bydliště dodavatele.
  • Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.  
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
  • Ověřenou fotokopii dokladu o oprávnění k podnikání. 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka musí být podána v listinné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotvírat“ na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podepsána uchazečem či osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky je písemný návrh smlouvy.

Požadovaný jazyk nabídky:

Český jazyk

Požadavek na jednu nabídku

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Další požadavky na zpracování nabídky*:

Podpis uchazeče či osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče  na písemném návrhu smlouvy. 

Zadávací řízení se řídí:

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10. na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Otázka:

Jsou k dispozici nějaké další  podklady pro zpracování nabídky?

Odpovědˇ:

Pro zpracování nabídky "Rozvoj odborných kompetencí zaměřený na syndrom vyhoření ve zdravotnictví" nejsou k dispozici žádné další podklady (zadávací dokumentace).

 

Otázka:

Musí být poptávané vzdělávací kurzy akreditovány nebo akreditaci vzdělávacího programu nepožadujete?

Odpověď:

Akreditaci vzdělávacího programu nepožadujeme.

Otázka:

Žádost o zaslání zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Rozvoj odborných kompetencí zaměřený na syndrom vyhoření ve zdravotnictví ", popřípadě odkázat na adresu, kde je tato dokumentace přístupná.

Odpověď:

Pro zpracování nabídky "Rozvoj odborných kompetencí zaměřený na syndrom vyhoření ve zdravotnictví" nejsou k dispozici žádné další podklady (zadávací dokumentace).

Otázka:

Návh smlouvy si má vytvořit uchazeč sám nebo podat nabídku bez návrhu smlouvy?

Odpověď:

Návrh smlouvy si vytvoří uchazeč sám.