Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Resortní bezpečnostní cíle (RBC)

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo Resortní bezpečnostní cíle v oblasti kvality a bezpečí. Jedná se o opatření, která mají vést k zajištění vyšší bezpečnosti i kvalitě poskytovaných zdravotních služeb. Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s. naplňuje Resortní bezpečnostní cíle a snižuje tak rizika při poskytování zdravotní péče.

  1. Bezpečná identifikace pacientů
  2. Bezpečnost při používání rizikových léčiv
  3. Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při operačních výkonech
  4. Prevence pádů pacientů
  5. Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdrav. péče
  6. Bezpečná komunikace
  7. Bezpečné předávání pacientů

 

Bezpečná identifikace pacientů

Na oddělení Vám přijímající sestra přiloží na zápěstí identifikační náramek, který slouží k identifikaci, prevenci záměny a přispívá k zajištění Vašeho bezpečí. Na náramku je uvedeno Vaše jméno, příjmení, datum narození.

Barva náramku:

Bílý náramek: pacient bez rizika
Červený náramek: pacient s rizikem lékové alergie

Bezpečnost při používání rizikových léčiv

Vysoce riziková léčiva jsou léčiva s vysokým rizikem poškození pacienta při nesprávném podání. (hepariny, inzuliny, koncentrované elektrolyty). V naší nemocnici jsou riziková léčiva na odděleních, kde jsou používána, uložena v lékárně odděleně od běžně užívaných léčiv, označena výstražnou páskou, aby bylo zamezeno případnému zneužití či nesprávnému podání léčiva.

Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při operačních výkonech

V nemocnici je zaveden jednotný standardizovaný postup, který zajišťuje provádění správného výkonu u správného pacienta a ve správné lokalizaci. Před samotným výkonem na operačním sále provádíme tzv., bezpečnostní proceduru, při které ověřujeme identifikaci pacienta, výkon a připravenost celého operačního týmu.

Prevence pádů pacientů

Při vstupním vyšetření na oddělení provádí přijímající sestra u pacientů hodnocení rizika pádu. Snížení rizika pádu a poranění u ohroženého pacienta je dosaženo systémem standardizovaných preventivních opatření.

Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdrav. péče

V nemocnici je zaveden postup pro provádění hygieny rukou při poskytování zdravotní péče, což představuje základní opatření zaměřené na snižování rizika vzniku nemocničních infekcí (nozokomiálních nákaz). Dlouhodobě sledujeme a analyzujeme ukazatele nastavených opatření.

Bezpečná komunikace

Bezpečná komunikace mezi zdravotnickými pracovníky zajišťuje bezpečnou a kvalitní péči o pacienta. V nemocnici je zaveden jednotný postup pro ústní a telefonickou komunikaci při ordinování péče a hlášení laboratorních výsledků pacientů.

Bezpečné předávání pacientů

Bezpečné předávání pacientů mezi jednotlivými odděleními je popsáno ve vnitřním předpisu nemocnice.