Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Anesteziologie a resuscitace je základním lékařským oborem, který se zabývá organizováním, poskytováním a zkoumáním anesteziologické a resuscitační péče. Napomáhá rychlé návaznosti přednemocniční a nemocniční neodkladné péče, především u nemocných s ohroženými či selhávajícími základními životními funkcemi. ARO oddělení se zřizují v lůžkových zařízeních k zajištění anesteziologické a resuscitační péče a dalších úkolů oboru v době pracovní i mimopracovní, ze zajištění výkonů plánovaných i neodkladných. Na lůžkách ARO lze poskytovat i intenzivní péči.

Resuscitační péče je poskytována kriticky nemocným s akutním selháváním základních životních funkcí na lůžkovém odd. ARO a je zajišťována jeho pracovníky. K zajištění této péče je nutná trvalá přítomnost kvalifikovaného lékaře ARO a to i v době ústavní pohotovostní služby. K tomu je třeba také trvalá a nepřetržitá spolupráce léčebných a vyšetřovacích složek a trvalá dostupnost konziliárních odborníků. Resuscitační péče u kriticky nemocných je pokračováním neodkladné resuscitace, nebo navazuje na předcházející oborovou intenzivní péči. Lůžková část oddělení ARO při MěN ve Val. Meziříčí byla otevřena v roce 1993. Vznikla přebudováním dětského oddělení, čímž se vytvořily 3 lůžka a 1 box systém. V průběhu let se rozšířilo o jedno lůžko.V roce 2004 byla v rámci rekonstrukce nemocnice provedena i obnova lůžkového ARO, kdy vzniklo oddělení s 5 lůžky, z nichž 2 jsou umístěna v boxech.

Anesteziologie

Anesteziologická péče je soubor léčebných postupů, které umožňují provádět operační výkony, léčebné výkony a vyšetřovací metody v celkovém, nebo regionálním znecitlivění. Součástí této péče je předanestetické vyšetření, vlastní podávání anestézie a její ukončení. V neposlední řadě k ní patří i pooperační péče a ambulantní anestézie. Předanestetické vyšetření je konziliárním výkonem, jehož cílem je seznámit se s pacientem. Klinické vyšetření se porovnává s předkládaným základním či konziliárním interním nálezem a posuzuj se doplňující vyšetření. Anesteziolog se účastní na předoperační přípravě nemocného, kterého seznámí s předkládaným způsobem anestézie a vyžádá jeho souhlas.

Vlastní podávání anestézie

Na základě závěru předanestetického vyšetření stanoví anesteziolog složení, čas, způsob podání premedikace a v dohodě s operatérem rozhodne o druhu znecitlivění. Anesteziolog rozhoduje o způsobu provedení anestézie a nese odpovědnost za výkon znecitlivění a za péči o celkový stav nemocného od zahájení anestézie. Provádění anesteziologického výkonu zajišťuje skupina tvořená lékařem a sestrou oboru anesteziologie a resuscitace.

Ukončení anestézie

Dostatečným zotavením nemocného z účinku anestézie a jeho předání z dospávacího pokoje v doprovodu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka na příslušné odborné oddělení. Předáním na jednotku intenzivní péče odborného oddělení, pokud stav vyžaduje intenzivní oborovou péči a sledování. Přijetím na ARO při trvajícím nebo hrozícím selhávání základních životních funkcí.

Ambulance bolesti

V rámci ARO funguje již řadu let ambulance bolesti, jejíž hlavní náplní činnosti je řešení chronických, ale i akutních bolestivých stavů, především vertebrogenní etiologie, a to ve spolupráci s dalšími obory, jako neurologie, rehabilitace, ortopedie. Další spektrum činnosti této ambulance spočívá v pomoci lidem s onkologickými dg., u nichž léčba bolestivých stavů pomáhá překlenout často poslední okamžiky.