Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

Pacienti a návštěvy

Vnitřní řád Nemocnice

 

zkrácená verze Vnitřního řádu

Vážený pane, vážená paní,  

Vítejte v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí a.s.  Při Vaši hospitalizaci Vám poskytneme několik rad, které Vám mohou pomoci se lépe orientovat. Tým lékařů a, sester a dalších pracovníků této nemocnice je připraven Vám poskytnout kvalitní péči i další související služby.

Přijetí pacienta

Přijetí k hospitalizaci se provádí zpravidla přes odbornou ambulanci, kde s Vámi lékař sepíše anamnézu a základní údaje zadá do PC, případně Vás odešle na doplňující vyšetření. V centrální šatně odevzdáte osobní ošacení a budete upozorněni na možnost odložení všech cenných šperků, předmětů a většího finančního obnosu. V případě, že si šperky a cenné věci rozhodnete ponechat u sebe, ručíte si sami za jejich zabezpečení.

Po dobu hospitalizace

 • Všeobecnou sestrou Vám bude přiložen na zápěstí identifikační náramek, který slouží pro všechny pracovníky k Vaší identifikaci.
 • Doporučená návštěvní doba je vyvěšena na vstupních dveřích oddělení.
 • Na nástěnce na oddělení je vyvěšena doba vizit a také doba, kdy lékaři podávají informace příbuzným na oddělení. Telefonické informace o zdravotním stavu pacienta nejsou poskytovány.
 • Každé opuštění oddělení hlaste sloužící všeobecné sestře
 • Stravu Vám poskytujeme 3x denně v časech určených a to:   

Snídaně: 7.15 – 8.00

Oběd: 11.15 – 12.00

Večeře:17.00 – 18.00

Je-li pac, přijat k hospitalizaci v dopoledním čase, zaniká mu automaticky nárok na celodenní stravu.    

 • Buzení pacientů (pokud nemá pacient naordinováno vyšetření – odběry, měření FF) na standardních odděleních je v 6.00 hod. Noční klid je od 22.00 – 05.30 hod.
 • Léky – informujte vždy lékaře o všech lécích, které aktuálně užíváte.  Všechny Vámi vnesené LP odevzdáte přijímající všeobecné sestře do úschovy. Během pobytu nekonzumujte sami žádné léky, o kterých není informován Váš ošetřující lékař. Veškeré léky Vám budou podávány všeobecnými sestrami v dávkách a čase, který ošetřující lékař určí.  Jakékoliv negativní pocity při užívání léků ihned sdělte ošetřujícímu lékaři nebo všeobecné sestře.  
 • Při rozdávání LP (léčivé přípravky) se Vás sestry budou tázat na intenzitu bolesti. Našim cílem je, aby přítomná bolest byla ovlivňována LP do té míry, aby Vás neobtěžovala. V případě, že tlumení bolesti se Vám bude zdát nedostatečné, informujte personál a ošetřující lékař posoudí účinnost medikace.
 • K vyšetření a léčebným zákrokům se vždy dostavte ve stanovenou dobu, aby nebyl narušen plynulý provoz. Dodržujte pokyny zdravotnického personálu, nevzdalujte se z oddělení v době, kdy máte naplánován vyšetřovací i jiný léčebný výkon.
 • Denní rozvrh se řídí režimem daného oddělení. Rozpis vizit (lékařských i primářských) naleznete vyvěšen zpravidla na nástěnce oddělení, kde jste hospitalizován. Lůžkové oddělení smíte opustit na krátkou dobu jen se souhlasem všeobecné sestry. Lékař i ošetřující personál spolu s Vámi nesou zodpovědnost za úspěch Vaší léčby.
 • K dispozici je Vám nemocniční kaplan a sociální pracovnice.
 •  Je zakázáno vnášet do Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s. zbraně a jiné předměty, které mohou ohrozit zdraví a život.
 • Je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů.
 • Mobilní telefony se smí používat všude, s výjimkou vyznačených prostor. 

Propuštění pacienta

 • Při plánovaném propuštění do domácí péče budete vybaveni lékařskou propouštěcí zprávou.   Také je pacient vybaven nově naordinovanými léky na 3 dny (eventuálně po domluvě recepty).
 • Proveďte kontrolu léčiv, které jste předal/a do úschovy na počátku hospitalizace
 • Odevzdejte osobní nemocniční prádlo a vyzvedněte si cennosti a šatstvo uložené v centrální šatně, proveďte řádnou kontrolu všeho převzatého z úschovy  
 • Zkontrolujte, zda nemáte uschované potraviny v ledničce pro pacienty
 • Pozorně si přečtěte propouštěcí zprávu a dodržujte doporučení v ní uvedené
 • Při opakovaném porušování Vnitřního řádu či úmyslném nedodržování navrženého individuálního léčebného postupu může být toto důvodem předčasnému ukončení péče o pacienta. Toto rozhodnutí může učinit pouze primář oddělení a informuje vždy ředitele nemocnice. 
 • Při Vašem svévolném opuštění nemocnice ihned informujeme blízké osoby a orgány Policie ČR.